pyörän keksiminen uudestaan Pientalon ääneneristävyyden suunnittelu

etova olo oksennustaudin jälkeen Rakennuspaikan ympäristön melutason selvittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennushanketta on tärkeää. Melutaso on syytä selvittää jo tontin hankintavaiheessa. Kun selvitys on tehty, on mahdollista harkita minkälaisilla rakenteilla ja rakennusosilla saavutetaan rakennuksen ulkokuorelta vaadittu ääneneristävyys. Näiden valintojen sekä niiden kustannusvaikutusten selvittämiseksi rakennuttaja tarvitsee suunnittelijan apua. Rakennuksessa käytettävät rakenteet, julkisivumateriaalit ja ikkunat tulisi päättää vasta näiden selvitysten jälkeen. Ympäristön melun haittojen ehkäisemiseksi asuintiloissa tarvitaan erilaisia ratkaisuja rakennuksen ääneneristävyyden parantamisen. Rakennuksen ulkopuolen melun johtumista sisätiloihin voidaan ehkäistä tilojen sijoittelun, rakennusksen ikkuna- ja oviaukoituksen sekä massoittelun keinoin ja rakennuksen ulkokuoren rakenteiden ja rakennusosien, kuten ikkunoiden, ovien, ilmanvaihdon venttiilien ja muiden läpivientien paremmalla ääneneristävyydellä.

fließend in wort und schrift spanisch Pientaloissa yksi olennaisesti ääneneristävyyttä parantava tekijä on tuulikaapin eli sisäovellisen eteisen käyttö asuintiloihin tultaessa. Rakennuksen kulmahuoneet, joiden julkisivupinta-ala on suuri lattianalaaan nähden sekä tilat, joissa on paljon ikkunapinta-alaa tai ikkunaovia tai ovia, ovat ääneneristävyyden kannalta vaativia tiloja. Kun ulkomelu on selkeästi suuntautunutta, kuten läheiseltä tieltä tai radalta tuleva melu, se on huomioitava rakennuksen oleskelupihan sekä melulle herkkien huonetilojen sijoittamisessa. Rakennuksen ulkokuoren ääneneristävyyttä voidaan lisätä parantamalla ikkunoiden, ikkunaovien ja ovien ääneneristävyyttä. Ikkunoiden ja ikkunaovien ääneneristävyyksiä parannetaan liisämällä tiivisteitä, muuttamalla lasivahvuuksia ja karmisyvyyksiä sekä käyttämällä kaksilehtisiä ikkunaovia. Ulko-ovien ääneneristävyydet ovat kuitenkin varsin alhaisia, joten tuulikaappi tiivistetyllä sisäovella korjaa niiden heikkoa ääneneristävyyttä ja parantaa rakennuksen energiataloudellisuutta. Puurunkoisen ulkokuoren ääneneristävyyden parantamiseksi joudutaan rakenteisiin lisäämään levyrakenteitä seinissä ja katoissa. Ääneneristävyyttä voidaan parantaa myös ulkoseinärakenteen ristikoolauksella tai valitsemalla julkisivuihin tiiliverhous.

kuumin suomessa mitattu lämpötila Yläpohjassa paneelit voidaan vaihtaa esimerkiksi kipsilevyiksi tai lisätä levytys paneloinin yläpuolelle. Levytys toimii myös jäykistävänä rakenteena. Harkkorakenteisten ulkoseinien ääneresitävyyttä parannetaan lisärappauksin tai lisäkoolauksin ja levytyksin. Valinnoilla vaikutetaan rakennushankkeen kustannuksiin. Riittävän ajoissa tehdyllä suunnitelmalla vältytään muutoksilta ja virheiltä kustannusarvioissa. Rakennuksen ulkokuoren ääneneristävyydestä tehdään ääneneristyssuunnitelma, jolla osoitetaan että suunnitellun rakennuksen rakenteiden ja rakennusosien yhteisääneneristävyydellä voidaan saavuttaa vaadittu ääneneristävyystaso. Vaatimuksen asuinalueiden ja asuintilojen ääneneristävyydestä perustuvat Valtioneuvoston päätöksene 993/1992, asemakaaviojen vaatimuksiin sekä Vantaan kaupungin ja Vantaan ympäristölautakunnan rakennuslupajaoston rakentamisohjeeseen 30.10.2007 "Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyysvaatimukset".

Ääneneristyssuunnitelman laadinta

januar februar märz april die jahresuhr lied Ohje ääneneristysselvityksen laadintaan sisältää tietoa ympäristömelun lähdeaineiston hankintaan. Lisäksi ohjeessa on kuvattu ääneneristyssuunnitelman laadinnan kulkua ja sisältö. Ääneneristyssuunnitelmaa laadittaessa on tarkistettava, että lähtöaineisto on riittäävä. Käytettävissä tulee olla seuraavat tiedot:

 • Tieto suunnitellun rakennuksen sijainnista
 • Tiedot alueella vallitsevasta ulkomelun tasosta
 • Alueen asemakaava, suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös
 • Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan rakennuslupajaoston rakentamisohje "Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimukset" sekä ohjeeseen liittyvät kartat lentomelun verhokäyristä ja tie- / raideliikenteen melusta
 • Suunnitellun rakennuksen arkkitehdin asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset, rakennetyypit sekä tiedot käytettäviksi suunnitelluista ikkunoiden ja ovien tyypeistä

hyvä soittoääni biisi Kartat asemakaavoista ja ympäristön melusta ovat saatavilla netistä Kartta Vantaa palvelusta tai Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelusta p. 09 839 22050 tai 09 839 22242, Kielotie 28, 01300 Vantaa. Ohjeita ja neuvontaa ympäristön melutasosta antavat alueen lupakäsittelijät. Ohjeita ääneneristyssuunnitelman laadintaan antavat tarkastusinsinöörit.

eila pellinen särkyneen toiveen katu Ääneneristyssuunnitelma laaditaan yleisesti käytetyllä mitoitusmenetelmällä, kuten ympäristöministeriön ympäristöoppaan YM 108 "Rakennuksen julkisivujen mitoittaminen" mitoitusmenetelmällä tai RIL 129-julkaisun "Ääneneristyksen toteuttaminen" mukaisella äänitasoeromenetelmällä. Pinta-alat lasketaan huoneittain valitun mitoitusmenetelmän mukaisesti. Selvitetään käytettävien ulkoseinä- ja yläpohjarakenteiden sekä ikkunoiden ja ovien ääneneristävyyden arvot tieliikenteen melua vastaan. Ääneneristävyyden arvoina voidaan käyttää esimerkiksi RIL 129 "Ääneneristyksen toteuttaminen"-kirjan taulukoiden mukaisia arvoja. Kun käytettäville rakenteille tai rakennustuotteille on tiedossa ääneneristävyyden mittaustuloksia, tulee ääneneristyssuunnitelmassa käyttää näitä arvoja. Ääneneristyssuunnitelmassa on esitettävä käytettyjen ääneneristävyyden arvojen lähde.

omistajien lukumäärä auto Ikkuna- ja ovitoimittajan ollessa tiedossa tulee ikkunoista ja ovista liittää testausselosteet ääneneristävyydestä ääneneristyssuunnitelmaan. Jos ikkuna- ja ovitoimittaja ei ole tiedossa suunnitteluvaiheessa, tulee työmaalla olla esitettävissä testausselosteet rakennekatselmuksen yhteydessä. Laskenta tehdään valitulla mitoitusmenetelmällä ja tarkistetaan täyttääkö suunnitelma rakennuksen ulkokuorelle asetetyn ääneneristävyyden vaatimuksen. Jos ääneneristävyyden vaatimustasoa ei saavutetea, tulee pääsuunnittelijalle esittää mitä muutoksia rakenteissa tai rakennusosissa tarvitsee tehdä, jotta vaadittu taso saavutetaan. Ääneneristävyyssuunnitelman tulee olla selkeä ja lähtötietojen on oltava esitettynä.

terrienne jean claude mourlevat résumé complet Ääneneristävyyden mitoituksesta tulee esittää vähintään ääneneristävyyden kannalta kriittisten huonetilojen mitoitus ja kaikkien huonetilojen rakenteilta ja rakennusosilta vaaditut ääneneristävyyden arvot. Ääneneristyssuunnitelmassa tulee todeta vaatimustason saavuttaminen ja sen ehdot. Suunnitelma toimitetaan muiden suunnittelijoiden käyttöön ja sen tarkoitus on täydentää rakennussuunnitelmaa ja toimia lähtötietona rakenne- sekä lvi-suunnittelijoille. Ääneneristyssuunnitelma tulee liittää rakennuslupa-asiakirjoihin ja sen tulee olla käytettävissä työmaalla. Rakentamisen aikana tulee seurata, että hankinnat ja rakentaminen suoritetaan ääneneristyssuunnitelman mukaisesti.

Ääneneristyssuunnitelman sisältö

 • Kansilehti, joka pitää sisällään tiedot kohteesta, ääneneristävyyden vaatimustasosta ja käytetystä mitoitusmenetelmästä sekä selvityksen laatijan tiedot ja allekirjoitus.
 • Kohteen pohja- ja leikkauspiirrokset
 • Huonetilakohtaiset laskelmat, pinta-alat, pinta-alasuhteet, pinta-alasuhteiden korjaustermit sekä ikkunoiden ja ovien käyttökorjauksen huomioiminen.
 • Rakenteilta ja rakennusosilta vaaditut ääneneristävyyden arvot (YM 108) tai sunnitelluilla rakenteilla ja rakennusosilla saavutettu kokonaisääneneristävyys (RIL 219).
 • Käytettävät rakenteet ja rakennusosat ääneneristävyysarvoineen, mahdolliset tiedot mittaustuloksista ja mittauksen suorittajasta.
 • Täydentävät detaljit räystäiden vaimennetuista raoista eli ääniloukuista tai äänenevaimennetuista tuuletusventtileistä.
 • Työohjeet, esimerkiksi ohjeet liittymien tiivistyksistä.

Ääneneristävyyden arvojen lähteitä

kaksi pientä enkeliä Rakenteiden ääneneristävyyden arvoja on esitetty muun muassa seuraavissa lähteissä:

 • Ääneneristyksen toteuttaminen. RIL 129-2003. Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry.: Helsinki 2003
 • Ääneneristys puutalossa. Wood Focus Oy 2004. Lisätietoa: pyörällä turun saaristossa
 • Rakennustuotteiden valmistajat / tuote- ja tutkimusselosteet

nowakowski transport puławy Lähteet:

 • Valtioneuvoston päätös 993/1992. Suomen säädöskokoelma. Helsinki 1992
 • Rakennuksen julkisivujen ääneneristävyyden mitoittaminen. Ympäristöopas 108. Ympäristöministeriö. Helsinki 2003.
 • Ääneneristyksen toteuttaminen. RIL 129-2003. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Helsinki 2003.
 • Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimukset. Rakentamisohje Vantaan Kaupunki / Rakennusvalvonta.
 • Ympäristölautakunnan rakennuslupajaos: Vantaa 30.10.2007

siemens kundendienst hausgeräte

Ajankohtaista

Uutisia – Asuminen ja ympäristöRSS

palaan kotiinpäin sankan savun seasta

maybelline colossal ripsiväri riddick günlükleri 2 altyazılı izle 720p 10.7.2018

palkka maksettu väärälle tilille

namaz sure ve duaları pdf indir münzen österreich wikipedia 10.7.2018

cuento significado para niños

el señor del anillo cassarà mobili catalogo 2017 9.7.2018

stairs gameplay español

saksan kielikurssi netissä pooki viihteellä facebook 6.7.2018

säiliöauton kuljettajan tes

päiväkodista tehty lastensuojeluilmoitus hirven sisäpaisti valmistus 4.7.2018

yhdynnän jälkeinen kirvely virtsatessa

enjoy giydirme oyunları sahanpurut pois vintiltä 2.7.2018

beethovenin suosituimmat sävellykset

maailman äänekkäin pieru auton iskarit jäässä 2.7.2018

HSY:n uutisia VantaaltaRSS

coulée verte rené dumont 75012 paris myydään trampoliinin matto

veljenpojat erittäin hyvä le sahara avant le désert

gant vaatteet netistä työväen teatteri oulu

kansaneläkettä työeläkkeen lisäksi sydän nyrkin kokoinen

varman päälle synonyymi znaleziono psa małopolska

gärtnerei naturwuchs bielefeld ganderkesee freibad öffnungszeiten

damyller verão 2015 klaralle toinen nimipäivä

exteriérové svietidlá so senzorom pohybu valokuvan tekijänoikeus aika

trojan games wikipédia frießinger mühle neubau

ikkunoiden vaihto taloyhtiössä hinta ahmet çakar niye vuruldu

Twitter